Focusview Fotografie
...onderscheidend in kwaliteit

Algemene Voorwaarden - Focusview Fotografie

Adres: Kerkstraat Noord 36; 5441BJ te Oeffelt; KvK nummer 56119372
Rabobank: IBAN NL65RABO 0172.0544.78; BTW nr. NL001241571B43

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Focusview Fotografie: De eenmanszaak Focusview Fotografie (hierna te noemen ‘Focusview’) gevestigd aan de Kerkstraat Noord 36 te Oeffelt , e-mail: info@focusview.nl
2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Focusview de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of diensten en de levering daarvan.
3. Activiteit: Een door Focusview aangeboden cursus, workshop, reportage of andere fotografie gerelateerde dienst of training/coaching traject.
4. Cursist: De natuurlijke persoon welke deelneemt aan een door Focusview aangeboden Activiteit.
5. Aanbod: Elke aanbieding van een Activiteit inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, die Focusview via promotie, website of anderszins aan de potentiële doelgroep doet.
6. Prijs: De prijs van de aangeboden Activiteit, zonder bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Focusview.
2. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Focusview gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.
3. Eventuele algemene voorwaarden van andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden maken deel uit- en zijn te raadplegen op de website van Focusview. Op verzoek zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos digitaal worden toegezonden.
5. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Focusview in strijd is met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Focusview vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Focusview zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een opdracht- of aanmelding voor een Activiteit door Focusview. Focusview is gerechtigd opdrachten of aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering- en/of uitvoering van de opdracht of Activiteit te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien een opdracht of aanmelding niet wordt geaccepteerd, zal Focusview betrokkene(n) hierover binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht of aanmelding berichten.
3. Overeenkomsten met een cursist of cursisten aangegaan door een tussenpersoon (van welke aard dan ook) al dan niet in naam van hun opdrachtgever(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Focusview is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, in welke vorm dan ook, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien er een bedrag vooruit is betaald en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft ontbonden wordt, zal uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de prijs van de aangeboden Activiteit in principe niet worden verhoogd, tenzij een dergelijke prijswijziging het gevolg is van een tussen partijen overeengekomen wijziging van de oorspronkelijke uitgangspunten, veranderingen in Btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot het voorgaande, is het mogelijk dat er sprake kan zijn van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, expliciet worden aangegeven.
2. Vermelde prijzen zijn in Euro’s. Afhankelijk van de aard van de afnemer (BTW plichtig of niet) zal de prijs inclusief of exclusief BTW zijn en exclusief eventuele andere kosten (bv reiskosten), tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het overeengekomen bedrag op de daartoe aangegeven bankrekening van Focusview.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Focusview op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Focusview onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van de overeengekomen Activiteit aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres of een door Focusview bepaald adres.
2. Uitgevoerde en afgewerkte opdrachten worden door Focusview in overleg met de opdrachtgever geleverd conform de overeengekomen afspraak daaromtrent. Indien de levering om bepaalde redenen vertraging ondervindt, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk bericht met opgaaf van redenen. In overleg zal dan een nieuwe levertermijn worden afgesproken.
3. Een door Focusview opgegeven termijn voor levering is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van situaties die Focusview redelijkerwijs niet aangerekend kunnen worden (overmacht), behoudt Focusview zich het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 6 – Afwijkingen

1. Indien het geleverde eindproduct afwijkt van hetgeen tussen partijen werd overeengekomen, dient opdrachtgever de afwijking direct na constatering te melden. Opdrachtgever is verplicht het geleverde eindproduct onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij de geconstateerde afwijkingen onmiddellijk schriftelijk te melden. Focusview zal vervolgens direct na ontvangst daarvan met opdrachtgever in overleg treden om naar een oplossing te zoeken.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Focusview geleverde en ontwikkelde zaken zijn- en blijven eigendom van Focusview tot het moment dat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen.
2. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Focusview . Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever Focusview hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
3. De opdrachtgever dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Focusview vallen.

Artikel 8 – Cursussen, Workshops en andere Activiteiten

1. Inschrijving voor een Activiteit geschiedt via het contactformulier op de website van Focusview of via de e-mail. De persoon die de inschrijving verricht, dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
2. Aanmelding en/of inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de eerste dag van de Activiteit.
3. Toegang tot een Activiteit vindt plaats nadat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.
4. Een reeds aangemelde/ingeschreven cursist mag zich (door omstandigheden) door een andere persoon laten vervangen. E.e.a. in overleg met Focusview.
5. Indien Focusview, om wat voor reden ook, besluit dat een Activiteit geen doorgang kan vinden dan wel naar een andere datum dient te worden verplaatst, stelt Focusview de cursist daarvan tijdig op de hoogte. In geval van annulering heeft de betrokkene recht op restitutie van reeds betaalde cursusbedrag. In geval van verplaatsing wordt betreffende cursist automatisch ingeschreven voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe.
6. Zowel opdrachtgever als cursist geven Focusview het onherroepelijke recht en toestemming om foto’s die tijdens de Activiteit waaraan door de cursist wordt deelgenomen en/of door cursist worden gemaakt, te gebruiken ten behoeve van andere cursussen workshops en/of activiteiten, ter illustratie in door Focusview aangeboden lesstof en/of lesmateriaal, of voor promotiedoeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de foto‘s op de website, in brochures of andere promotie-uitingen van Focusview. De cursist wordt geacht te hebben verkregen het eventuele portretrecht of, indien van toepassing, eventuele andere wettelijke toestemming en vrijwaart Focusview van alle aanspraken door derden ter zake.
7. De deelnemende cursist geeft aan de andere deelnemende cursisten onherroepelijk toestemming om elkaars foto’s, die tijdens de Activiteit worden gemaakt, met elkaar uit te wisselen en/of anderszins te gebruiken voor hetgeen onder punt 6 van dit artikel wordt benoemd en niet in strijd wordt geacht met de AVG bepalingen hieromtrent.
8. Focusview heeft het recht om, en voor zover relevant, tijdens de Activiteit beeldopnamen te (laten) maken (door derden). De op deze beelden voorkomende en aanwezige cursisten geven Focusview het onherroepelijke recht deze beeldopnamen te gebruiken ten behoeve van andere Activiteiten, ter illustratie in door Focusview aangeboden lesmateriaal of voor promotiedoeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de foto‘s op de website, in brochures of andere (digitale) promotie-uitingen van Focusview.

Artikel 9 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Focusview in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de opdrachtgever of cursist dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Focusview gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Focusview kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Focusview aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Focusview gebruikt- of geleverd cursusmateriaal, informatie en/of diensten.
2. Indien het geleverde niet overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en de afwijking een gebrek is in de zin van de regeling van product- of dienstenaansprakelijkheid, dan is Focusview in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
3. Focusview is niet aansprakelijk voor vertragingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het (communicatie) verkeer tussen de opdrachtgever en Focusview, dan wel tussen Focusview en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en Focusview, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van Focusview.
4. Focusview is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die de cursist eventueel lijdt als gevolg van het deelnemen aan een Activiteit. Cursist wordt geacht hiervoor zelf adequate verzekering(en) te hebben afgesloten en vrijwaart Focusview van alle aanspraken ter zake.
5. Focusview is niet aansprakelijk voor schade door de cursist toegebracht aan derden gedurende het deelnemen aan een Activiteit. Cursist vrijwaart Focusview van alle aanspraken van derden met betrekking tot aanspraken ter zake, daaronder mede begrepen aanspraken ter zake van schade toegebracht aan eigendommen van derden of aan de locatie ten tijde van de uitvoering van betreffende Activiteit.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

1. Op alle door Focusview gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Focusview, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Focusview met betrokken partij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

© 2022 www.focusview.nl Privacyverklaring info@focusview.nl